Menu

DİRSEK AĞRILARI

Lateral epikondilit ( Tenisçi dirseği): Lateral epikondil bölgesinde Ağrı ve hassasiyet vardır. Ağrı genellikle bileğin ekstansiyon ve supinasyonunda artar. Dirseğin defalarca kuvvetli bir biçimde ekstansiyon ve supinasyonu sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle tenisçi dirseği adi verilmiştir. Başlangıçta semptomlar dinlenme ile geçer ama daha sonra daha şiddetli bir biçimde ortaya çıkar.Daha sonra Ağrı sürekli bir hal alabilir. Fizik muayenede hasta lateral epikondil bölgesinde bilek ekstansorlarının bağlandığı bölgede palpasyonla hassasiyet tanımlar. Bileğe karşı dirençli ekstansiyon uygulandığında ağrı artar (Cozen testi). Ayni biçimde supinasyon uygulandığında da artar (Mill testi). Nörolojik muayene genellikle normaldir. Lateral epikondilit tedavisinde istirahat, belirgin aktivitelerden kaçınma, dirseklik takılması, yüzeyel veya derin ısı tedavisi, lokal anestezik ve kortikosteroid enjeksiyonu düşünülebilir. Tedaviye dirençli vakalarda cerrahi düşünülebilir. Tedaviye dirençli vakalarda posterior interosseöz sendrom ya da inatçı tenisçi dirseği sendromu akla gelmelidir.

         Posterior interosseöz sendrom: Posterior interosseöz sendrom iki ayrı klinik durumdan meydana gelir. Posterior interosseöz sinir motor sendromu (PISMS) ve radial tünel sendromu. PISMS radial sinirin derin kas içi dalının nöropatisidir. Bu nöropatiye bağlı olarak başparmakta tam veya parsiyel paralizi gelişir. Bunun yanında metakarpal falengal eklemlerin ekstansiyonu, başparmağın abduksiyonu ve bileğin ulnar ekstansiyonu azalır. İlk günlerde ağrı dirsekte olur. Etyolojisinde sinirin lipom, travma gibi tümörle kompresyonu veya travma, sinirin fibröz bantla sıkışması vardır. Elektrofizyolojik muayene ile tanı konur. Tedavisi cerrahidir.

Radial tünel sendromu: İnatçı tenisçi dirseği sendromunda  dirseğin lateralinde ağrı vardır. ağrı genellikle sızlama tarzındadır. Gece ağrısı sık görülür. Radial tünel sendromunda ise tenisçi dirseğinden farklı olarak radiusun başında ağrı ve hassasiyet vardır. Ön kolun supinasyonu, dirseğin, bileğin ve orta parmağın ekstansiyonunda ağrı artar. Elektrofizyolojik inceleme genellikle normaldir. Tedavisi lateral epikondilit tedavisi ile aynidir.

         Medial epikondilit ( golfcü dirseği): Medial epikondilit dirseğin medial yüzünde antekübital fossanin distalinde, medial epikondil üzerinde ön kol ve bileğe giden fleksorlerin yapıştığı bölgede ağrı ve hassasiyet seklinde görülür. ağrı özellikle ön kolun supinasyonu ve bileğin ekstansiyonuna karşı direnç uygulandığında ortaya çıkar. Tenisçi dirseğine göre daha seyrek görülür ve tedavisi aynıdır.

Dirsekte ulnar sinir entrapmanı: Ulnar sinir entrapmanında ulnar sinir dağılım bölgesinde hipoestezi gelişir, genellikle dirseğin fleksiyonunda artar. Tekrarlayan fleksiyon ve ekstansiyonda ağrı artabilir. Gece ağrı görülebilir. Semptomlar arttıkça kas zafiyeti ve atrofi gelişebilir. başparmakta, parmağın abduksiyon ve adduksiyonunda azalma, yakalama hissinde azalma meydana gelebilir. dirseğin fleksiyonunda fizik bulgular artar, dirseğin kenarında Tinel bulgusu ve ulnar girintide palpasyonla hassasiyet vardır. Akut ve kronik ulnar sinir kompresyonu bu semptoma yol açar. Elektrofizyolojik incelemede ulnar sinirde nöropati saptanır. Ayırıcı tanıda servikal radikülopati, torasik outlet sendromu, superior sulkus tümörüne dikkat etmek gerekir. Tedavisinde koruyucu olarak ulnar sinir üzerindeki baskının azaltılması, dirseklik, istirahat ve hareket kısıtlılığı gibi önlemlere başvurulur. Cerrahi ancak çok inatçı vakalar için saklanmalıdır.

         Dirsekte median sinir kompresyonu: Dirsekte üç bölgede medial sinir entrapmanı oluşabilir; Struthers ligamani, dirsek kenarında pronator teres ya da anterior interosseöz sinirin izole kompresyonu. Struthers ligamanının medial sinire baskısı medial epikondilin üzerinde aberran bir suprakondüler spüre bağlıdır. Bu spürde Ligament Struthers bulunabilir ve baskı yapabilir. Ligaman bölgesinde palpasyonla hassasiyet vardır. Tanısı kolay değildir. Tedavisi cerrahidir.

         Pronator sendromu: Median sinirin pronator teres kası tarafından fleksor digitorum yüzeyel arkının arkasında sıkıştırılmasına bağlıdır. ağrı bileğe veya omuza yayılabilir. Medial sinir dağılımında parestezi görülebilir. Karpal tünel sendromunun aksine gece ağrısı yoktur. En sık görülen bulgu ön kolun volar yüzüne baskı ile ağrı ve hassasiyet olmasıdır. Bazı hastalarda Tinel bulgusu saptanabilir. Elektrofizyolojik çalışmalarda çok az sayıda hastada değişiklik saptanır. Karpal tünel sendromu, servikal radikülopati, torasik outlet sendromu ve lokal musküloskletal patoloji ile Ayırıcı tanıya gidilir. Konservatif tedavisi diğer tedavilere benzer.

Dirsekte muskülokütanöz sinir entrapmanı: Muskülokütanöz sinirin motor bölümü dirseğin fleksorlerini inerve eder. Muskülokütanöz sinirin sensoryal kısmı lateral anterobrakial kütanöz sinirden oluşur ve ön kolun radial kısmını inerve eder. Bu sinirin tutulması hipoestezi ve paresteziye yol açar. Genellikle dirseğin ekstansiyonu ile şiddetlenir. Elektrofizyolojik araştırma ile tanı konur. Tedavisi genellikle diğer entrapman sendromları gibi konservatiftir. Cerrahi ancak çok inatçı vakalar için saklanmalıdır.

Comments are closed.